KONCEPCJA PRACY PS nr 18 w KIELCACH NA LATA 2013-2018

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w : ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) ze zmianami.

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY KONCEPCJĘ

Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego Nr 18.

NASZE PRZEDSZKOLE

W przedszkolu funkcjonują trzy grupy: 3- 4-latki, 5-latki, 6-latki. Sale dydaktyczne wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne oraz  ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy. Przedszkole zatrudnia dyrektora, sześciu nauczycieli, referenta/intendentkę , księgową oraz  dziewięciu pracowników obsługi.  Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe oraz  podnoszenie jakości pracy z dzieckiem i  rodzicami.  Dzieci i nauczycielki biorą często udział w różnorodnych konkursach o zasięgu miejskim, ogólnopolskim. Posiadamy liczne sukcesy.  W przedszkolu działa Rada Rodziców, wspierająca działalność statutową placówki.

Realizacja koncepcji pracy przewidziana jest na lata: 2013-2018

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

do analizy wykorzystano narzędzia badawcze - ankiety dla rodziców i nauczycieli

Mocne strony 

Słabe strony

nauczyciele preferują indywidualne podejście do dziecka

niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy personelu

dyrektor życzliwy, otwarty na innowacje,

 

nauczyciele doskonalący swoją pracę,

 

profil przedszkola ukierunkowany na działania prozdrowotne, przyrodniczo -ekologiczne  i współpracę z rodzicami

 

duża częstotliwość imprez z udziałem rodziców,

 

zadowolenie ze strony rodziców i dzieci,

 

modernizacja i termomodernizacja przedszkola, wyposażenie w nowe zabawki i meble, pomoce

 

 wyposażenie placu zabaw w urządzenia i sprzęt terenowy,

 

prowadzenie strony internetowej,

 

skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:          określona procedura odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola, przestrzeganie zasad dotyczących organizacji wyjazdów, wyjść.

 

Szanse 

Zagrożenia

przekonanie środowiska rodzinnego o celowości i skuteczności współpracy,

 często zmieniające się przepisy prawa    oświatowego,

promocja przedszkola,

 Brak systematyczności w uczęszczaniu do przedszkola.

nawiązanie współpracy z fundacjami i instytucjami między innymi: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” , Akademią Zdrowego Przedszkolaka i inne.

 

MISJA

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku,dużego stresu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły, żyły w przeświadczeniu, że są szanowane i doceniane.

WIZJA

- Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. 

- Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania,przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

- Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki,ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. 

-Dzieci mają wsparcie w nauczycielkach, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie ,są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów,  zachęcając do ich pełnej realizacji , dbając o ich pełny rozwój. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą  wiedzą. Pogodna atmosfera i życzliwe nauczycielki umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

- Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć oraz przedstawiają ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. 

- Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę,dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

- Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. 

- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym.Wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno –wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

 

CELE OGÓLNE

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek

4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

6)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

CELE STRATEGICZNE

 1. Przedszkole ujednolici własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny , promuje klimat przedszkola rodzinnego.

2. Przedszkole Samorządowe Nr 18 dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny oraz zdrowie emocjonalne dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i unowocześnia swoją bazę.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o harmonijnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Cele strategiczne

 Cele szczegółowe

1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny

1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu dziecka.

1.2 Dyrektor i nauczycielki zachęcają rodziców do współdecydowania

o pracy przedszkola.

1.3 Nauczycielki wykorzystają różnorodne formy współpracy z rodzicami.

1.4 W przedszkolu zostanie opracowany i wdrożony program wychowawczy

zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

2.1 Przedszkole rozwinie sprawność i aktywność ruchową dzieci

2.2 Dzieci wykażą się odpornością emocjonalną, przedszkole wypromuje

zdrowie emocjonalne.

2.3 Przedszkole przystąpi do realizacji  programu  promującego zdrowie

  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” , Akademią Zdrowego Przedszkolaka

2.4 Dzieci będą wykazywały się umiejętnościami prospołecznymi mają

ukształtowaną przynależność społeczną.

2.5 Przedszkole będzie wyrabiało nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci program promujący edukacje zdrowotną  „Akademia Aguafresh”

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę.

 

3.1 Przedszkole wyposaży dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapozna o sposobach ochrony przed nimi, dostarczy wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

3.2 Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

3.3 Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów  dzieciom o harmonijnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieci z trudnościami

4.1 Nauczycielki poznają umiejętności, możliwości, zainteresowania dzieci.

4.2 W przedszkolu realizowane są opracowane i zatwierdzone  programy.

4.3 Przedszkole wyrównuje szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.

4.4 Dzieci opuszczające przedszkole będą wykazywały się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW

Cele strategiczne

Wskaźniki

1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

1. Protokoły zebrań z rodzicami, dokumentacja współpracy z  rodzicami.

2. Normy zachowań w grupie- kodeksy grupowe

3. Redagowanie gazetki „W naszym przedszkolu”, aktualizacja strony nternetowej

4. Zajęcia otwarte, pogadanki ze specjalistami, tablica informacyjna

5. Harmonogram imprez przedszkolnych.

6. Plany współpracy z rodzicami- ogólne i grupowe

7. Program wychowawczy w oparciu o nową podstawę programową.

 

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci

1. Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o  systematycznej pracy.

2. Realizacja projektów edukacyjnych w ramach współpracy z  PTTK, LOP

3. Realizacja projektu z zakresu profilaktyki zdrowia .

4. Udział dzieci w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

5. Realizacja programu z zakresu edukacji przyrodniczo-turystycznej ‘Mały

 turysta” odznaka PTTK siedmiomilowe buty.,

7. Udział dzieci w zawodach sportowych i rekreacyjnych

 9. Prowadzenie zajęć metodami twórczymi: Labana, Sherborne, Dziamskiej.

10. Realizacja programu profilaktycznego „Dziecko bezpieczne i zdrowe”

11. Prowadzenie zajęć w ramach programu „Wielkie sprawy-małych dzieci- o prawach dziecka

12. Udział dzieci w zajęciach prowadzonych w ramach realizacji programu z

 zakresu wychowania patriotycznego „Jestem europejczykiem”.

13. Organizowanie imprez z okazji Świąt rodzinnych

14. Uroczystości o charakterze patriotycznym.

 

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę.

1. Udział dzieci i nauczycieli w projektach dotyczących bezpieczeństwa.

2. Współpraca z Komendą Miejską Policji,

3. Współpraca z Strażą Miejską- prelekcje na temat bezpieczeństwa

4. Podjęcie współpracy z Strażą Pożarną- wycieczka, udział w ewakuacji dz. i

 pracowników.

5. Wdrożenie procedur bezpieczeństwa.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o harmonijnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieci z trudnościami.

1. Raporty z diagnozy dzieci.

2. Pozytywne opinie większości rodziców o pracy z dziećmi  w przedszkolu.

3. Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach, pokazach.

4. Protokoły z zebrań z rodzicami-informacja o umiejętnościach dzieci

5. Rytmika  prowadzone przez osoby z kwalifikacjami.

6. Język angielski prowadzony przez nauczyciela z kwalifikacjami.

7.Wysoka ocena naszych absolwentów przez nauczycieli klas I

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Do przedszkola uczęszcza około 80 dzieci, które bawią się i uczą w grupach zbliżonych wiekowo. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej, zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności;

• Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,

• Co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się,

• Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,

• Najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne.

PROGRAMY W PRZEDSZKOLU

-„Nasze przedszkole”- program edukacyjny wspomagający rozwój aktywności dzieci. MAC Edukacja

 Programy własne;

 - Rodzice w przedszkolu.

 - Przedszkole przyjazne rodzinie

 - W przedszkolnej grupie

 - Ty jesteś z nami- a my z Tobą

 - W radości dzieci bożych.

-Program zajęć z j. angielskiego CE Atut

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
-
cele wychowania i nauczania
-działania zorientowane na dziecko,
-aktualne pory roku,
-święta i uroczystości
-tradycje przedszkola(kalendarz imprez w przedszkolu )

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
 2. Zasada integracji

 3. Zasada wolności i swobody działania

 4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
 5. Zasada aktywności
 6. Organizowania życia społecznego
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności  tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY

- ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
- opowieść ruchowa
- pedagogika zabawy
- Metoda Dobrego Startu
- relaksacja
- bajkoterapia
- zabawy paluszkowe

- D. Dziamskiej

FORMY PRACY

-praca indywidualna,

-zabawa  oraz inne rodzaje działalności  dzieci  pozwalające  na rozwijaniu własnej inicjatywy,

-czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, szatnia )

-prace użyteczne na rzecz przedszkola;

-spacery  i wycieczki,

-zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach,

-udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,

-udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, quizach, turniejach

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU FINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

-język angielski

- religia

-rytmika 

- zajęcia z logopedii

- zajęcia z terapii pedagogicznej

W naszym Przedszkolu DZIECKO

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu RODZICE

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem,dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

8. Monitorują efektywność własnej pracy.

9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

10. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

11. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać dotychczasowy kierunek działań.

Tworząc Koncepcję pracy, uwzględniono mocne i słabe strony placówki, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazę i Statut Przedszkola. Na podstawie wyników prowadzonej analizy zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:

1. Realizacja założeń reformy programowej.

2. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

4. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

5. Realizacja programów własnych.

6. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

7. Zachęcanie i inspirowanie nauczycielek do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

8. Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta Kielce.

9. Promowanie wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu te naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny,

 - przewodniczy Radzie Pedagogicznej. 

- pełni rolę pracodawcy

- organizuje pracę nauczycieli,

- inspiruje nauczycieli do działania,
 - kieruje działalnością przedszkola

WSPÓŁPRACA  MIĘDZY NAUCZYCIELKAMI

- współpraca w ramach zespołu pedagogicznego
- tworzenie zespołów zadaniowych
- tworzenie rocznych programów
- ankiety
- arkusze diagnostyczne
- raporty
- diagnozy
- monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno -wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

- wszechstronny rozwój dziecka
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

FORMY WSPÓŁRACY Z RODZICAMI

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
- konkursy, wycieczki,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

- uczestniczenie w przeglądach, konkursach, festiwalach
- szkolenia, warsztaty i wymiany doświadczeń w ramach WDN,
- uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 25, 34
- badanie losów absolwentów,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z

Komendą Miejską Policji

Strażą Pożarną

Strażą Miejską

Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną

Nadleśnictwem  Kielce, Zagnańsk

Ligą Ochrony Przyrody

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej i końcowej

- prowadzenie diagnoz skalą

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

BADANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE

- prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

- teczek prac i innych dokumentów,

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

- albumów, kronik,

- materiałów reportażowych –zdjęcia

- rozmów.

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

- nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,

- łączyć nagrody konkretne ze społecznymi

- stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego

- przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego

- unikać nadmiaru nagród

- skonsultować nagrody z rodzicami – przeprowadzić ankietę

- nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub innych sytuacjach

- nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt

- nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana

- w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka

- zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

-dyrektor monitoruje pracę nauczycieli, dokonuje oceny pracy

BADANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE

- ankiet,

- rozmów z nauczycielami, rodzicami,

- obserwacji zajęć

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

- arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno -oceniających odbywających się co pół roku.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓWO POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

PROMOCJA PLACÓWKI

- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

DZIAŁANIA PROMOCYJNE OBEJMUJĄ

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
- organizacja uroczystości ,
- zabieganie o notatki w praise i w lokalnych mediach,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnianie informacji o przedszkolu, wydawanie gazetki dla rodziców

KRYTERIA SUKCESU

- wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

-wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

- wzrost skuteczności pracy nauczycieli

- upowszechnienie i akceptacja praw dziecka

- zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

- realizacja programów edukacyjnych

- zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

- wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych

- upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

- liczny udział dzieci w konkursach, turniejach

- zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne

- prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

- wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

Pracownicy Przedszkola  Samorządowego Nr 18 biorą udział w tworzeniu Koncepcji Pracy Przedszkola. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

w zakresie bazy:
- zakup pomocy dydaktycznych

-zakup sprzętu gimnastycznego

-naprawy bieżące


w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,

- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,

- zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego

- kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

 Koncepcja Pracy została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 12.09.2013r

 

Z koncepcją zapoznano rodziców  na posiedzeniu w dniu 13.09.2013r.